Navigace

O magisterském programu Inteligentní budovy

Nový dvouletý magisterský studijní program Inteligentní budovy je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Akreditace byla udělena pro presenční formu studia zajišťovanou v jazyce českém.

Studijní program je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. Neotvírá se kombinovaná forma, ale cvičení a semináře budou sloučeny do bloků, což umožní optimální sestavení rozvrhu i pro dojíždějící studenty.

Přijímací řízení bude probíhat na všech zúčastněných fakultách.

 

Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob či výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace.

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Půjde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi najdou uplatnění v

 • architektonických atelierech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov
 • ve stavebních a dodavatelských firmách v procesu projednávání i realizace zakázek
 • u investorů při přípravě investičních záměrů a kontrole dodavatelských prací na stavbách
 • v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, např. ve firmách "facility managementu"
 • ve státní správě (stavební úřady, státní dozory - životní prostředí, hygiena) v poradenských a výzkumných organizacích

Pojem inteligentní budova chápeme především jako budovu s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy. Nutná je zde především inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

 

Ze strany ČVUT v Praze se jedná o snahu rozšíření nabídky studijních možností o nový perspektivní studijní obor, který byl připraven na základě požadavků zaměstnavatelů. Studijní program je připravován ve spolupráci s firmami.

 

 

Studijní plán

 •  9 společných povinných předmětů
  (FSv) Stavební tepelná technika 1
  (FSv) Energetický audit budov
  (FSv) Ekologické systémy budov
  (FS) Regulace v technice prostředí staveb
  (FS) Sálavé a průmyslové vytápění
  (FS) Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
  (FEL) Informační a znalostní systémy
  (FEL) Senzory a sítě
  (FEL) Rozvody elektrické energie a pohony
 • 2 projekty (společně FSv, FS a FEL)
  Projekt 1
  Projekt 2
 • Diplomová práce (společně FSv, FS a FEL)
 • povinně volitelné předměty

Celkově student musí získat 120 ECTS kreditů. Průměrný počet kreditů za semestr v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu IB je 30 K. Počet výukových hodin týdně nepřesahuje 23 h/týden.

Při zápisu student spolupracuje s tutorem při výběru povinně volitelných předmětů s ohledem na předchozí vzdělanostní profil studenta. Zapisovaný studijní semestrový plán je schválen tutorem.

Doporučené studijní plány byly vypracovány ve třech variantách pro jednotlivé fakulty s ohledem na dřívější odborné profilování absolventů bakalářských studijních programů:

 • s elektrotechnickým/informatickým zaměřením
 • se zaměřením na stavební inženýrství
 • se zaměřením na strojní inženýrství

Individuální studijní plány budou založeny na těchto vzorových studijních plánech.

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická